Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Sverige
+46 (0)31 795 30 30
info@ihp.se

IHPs integritetspolicy

VÅR INTEGRITETSPOLICY
IHP AB (IHP) värnar om den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda insamlade personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur personuppgifter behandlas av IHP. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med kundförfrågningar, beställningar, köp som görs hos IHP. Integritetspolicyn gäller även personal och kontaktpersoner hos leverantörer.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
IHP AB (556689-7327), Hällebergsvägen 5, SE-443 60 Stenkullen i Sverige är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Du kontaktar oss på telefon +46 (0)31 795 30 30 eller via mail info@ihp.se.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?
IHP behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information.

Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och strävan är alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda är något mer omfattande av både lagliga, allmänna och praktiska skäl.

Exempel på personuppgifter som bolaget kan komma att behandla:

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Födelsedatum
  • Arbetsuppgift
  • Användar-id
  • Fotografier
  • Bankuppgifter
  • Uppgifter som registreras självmant via t ex hemsidan

VAR OCH HUR LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?
Personuppgifter lagras i vårt affärssystem, CRM-system, i kontaktlistor, på våra servrar och i pärmar; digitalt och i pappersformat. Genom de matriser och den kartläggning företaget har gjort anser vi oss ha god kontroll och kan därmed visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade. Denna kartläggning ligger till grund för den registrerades rättigheter att vid förfrågan om utdrag från våra register eller rätten att ”bli glömd”.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

Personuppgifter om våra kunder används för att säkerställa god service som leveranser, uppföljning och information men även för kundanalyser och marknadsföring. Alla har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter lämnar vi information om detta och hur man kan motsätta sig det via vår hemsida om det inte framgår på annat sätt.

Personuppgifter angående våra leverantörer är ringa men de som finns används främst för att kommunicera inköp, prisförfrågningar och tekniska frågor.

Personuppgifter om våra anställda behövs för vidareinformation till den anställde men också till banker för utbetalning av lön och till myndigheter för rapporter enligt bokförings- och skattelagen. Personuppgifter om anställds anhöriga är för att kunna informera om något händer den anställde.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN OCH LAGRINGSPERIOD
IHP behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Under förutsättning att inget rättsligt förhållande säger annat t ex bokföringslagen kommer uppgifterna som samlats in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER
IHP värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dessa ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med fokus på integritet och skyddar i hög grad mot intrång, skadegörelse eller förändringar som kan innebära en risk för den personliga integriteten.

BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall bolaget använder sig av personuppgiftsbiträden d.v.s. en tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

IHP kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

IHP kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att IHP skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall IHP på telefon +46 (0)31 795 30 30 eller mail info@ihp.se.

Bli en del av vår gemensamma framgång

IHP levererar värmesystem, styrsystem och industritjänster till många ledande industriföretag i Europa. Som samarbetspartner och leverantör är vi kända för vår flexibilitet och vår höga kvalitet. Tillsammans skapar vi framgångsrika långsiktiga relationer.

Akzonobel
pipelife
tetrapak
skf
ericsson
univar
sca
ABB
vattenfall
scania
Skicka förfrågan
Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats för att ge dig bästa möjliga upplevelse och för att analysera vår trafik. Du kan hantera kakor och ställa in huruvida du accepterar kakor i din webbläsare. Välkommen till IHP!