Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Sverige
+46 (0)31 795 30 30
info@ihp.se

IHPs försäljningsvillkor och leveransbestämmelser

1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor gäller mellan IHP International Heating Products AB, med organisationsnummer 556689-7327, (nedan kallad ”IHP”) och den (nedan kallad ”Kunden”) som köper en eller flera tjänster, produkter eller komponenter från IHP.

Villkor från Kundens sida är, i den mån de inte överensstämmer med dessa allmänna villkor eller Villkor från Kundens sida är, i den mån de inte överensstämmer med dessa allmänna villkor eller andra villkor lämnade från IHP, utan verkan mellan avtalsparterna om inte IHP uttryckligen och skriftligen godkänner villkoren. IHP kan välja att godkänna samtliga eller enbart en del av de villkor som Kunden lämnar till IHP.

Offerter och order mellan parterna är ej bindande. Avtal mellan IHP och Kunden anses föreligga först när Kunden har mottagit orderbekräftelse från IHP och godkänt denna eller inte inom en arbetsdag kommit med invändningar avseende orderbekräftelsens innehåll.

Är leveranstiden kortare än åtta (8) arbetsdagar gäller istället att order är bindande för Kunden och avtal anses träffat när IHP skickar orderbekräftelsen till Kunden.

2. TJÄNSTER, PRODUKTER OCH KOMPONENTER
Beställd tjänst, produkt eller komponent utformas i enlighet med vad som framgår av IHPs orderbekräftelse, datablad, ritningar, teknisk information, produktinformation, uppdragsbeskrivning och offert. I den mån informationen i dessa dokument strider mot varandra ska informationen gälla i den ordning de angivits där orderbekräftelse ges störst betydelse.

IHPs ansvar för fel i tjänst, produkt eller komponent upphör tolv (12) månader efter det som kommer först av aviserad leverans och fullgjord leverans.

Vad gäller komponenter accepterar Kunden en avvikelse i levererat antal från beställd kvantitet med tio procent. Vid överleverans är beställaren skyldig att erlägga ersättning för beställd kvantitet plus ersättning för den kvantitet som utgör överleverans. Underleverans ska för Kunden varken medföra rätt till prisavdrag eller skadestånd eller annan ersättning från IHP.

Kunden har ej rätt att returnera utförd leverans om returen inte sker på IHPs begäran.

Önskad reparation ska med e-post förhandsaviseras till IHPs säljare.

3. RÅD, LÖSNINGAR OCH KONSTRUKTIONSUNDERLAG
Kunden får inte använda av IHP lämnade råd, lösningar eller konstruktionsunderlag för inköp av tjänster, produkter eller komponenter från tredje man som genom sådan försäljning eller på annat sätt konkurrerar med IHPs verksamhet.

4. LEVERANS
För leverans gäller Incoterms 2020 EXW – Ex Works från IHPs lager i Sverige eller vid ett av IHPs europeiska produktionsställen.

Emballage bekostas av Kunden och återtages ej.

Leverans sker med av IHP föreskrivet fraktbolag om ej annat överenskommits mellan IHP och Kunden.

All transport sker på Kundens egen risk. IHP fråntar sig allt ansvar för skada som uppstår under transport eller omlastning. Skador uppkomna under transporten skall av Kunden omgående anmälas till transportbolaget, till Kundens eget försäkringsbolag och till IHP.

Om Kunden och IHP kommit överens om en tidpunkt för leverans ska IHP ansvara för försenad leverans endast i den mån IHP skriftligen och uttryckligen samtyckt till sådant ansvar.

Saknas överenskommen tidpunkt för leverans ska leverans äga rum när IHP bestämmer.

5. PRIS
IHPs priser är om inget annat tydligt framgår av prissättningen angivna i euro (EUR) och är exklusive moms, emballage, frakt och försäkring.

För vissa tjänster, produkter och komponenter kan pristillägg förekomma på exempelvis optioner, specialmaterial, inställelsetid och dylikt. IHP förbehåller sig rätten att utan vidare meddelanden ändra angivna priser, produktdata och utformning av tjänst.

6. BETALNING
Betalning avseende IHPs produkter och/eller komponenter ska vara IHP tillhanda senast vid leveranstillfället. Om IHP så beviljar ska betalning istället vara IHP tillhanda därefter inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

Betalning avseende IHPs tjänster ska erläggas senast vid tidpunkten för tjänstens slutförande. Om IHP så beviljar ska betalning istället vara IHP tillhanda därefter inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

IHP har vid uppdrag som pågår längre än en månad rätt att löpande med fjorton (14) dagars betalningsfrist fakturera för uppdragets utförande.

Kunden får inte åberopa fel i faktura senare än tio (10) dagar från fakturadatum.

Vid betalningsdröjsmål har IHP rätt till förseningsavgift om fyrahundrafemtio (450) SEK och dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent på fakturabeloppet.

7. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Samtliga tjänster, produkter och komponenter säljs med äganderättsförbehåll och förblir IHPs egendom till dess att betalning är fullgjord. IHP har vid betalningsdröjsmål rätt till återtagande av berörd tjänst, produkt och/eller komponent.

8. PROVER, VERKTYG OCH UTRUSTNING
Prover, verktyg och annan utrustning som tillhandahålls av IHP tillhör IHP och ska på IHPs anmodan skickas tillbaka till IHP om inget annat har överenskommits mellan Kunden och IHP.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING
IHP ansvarar ej för skada till den del skadan överstiger det dubbla ordervärdet.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER MED MERA
Teknisk data och information, ritningar, datablad, utredningsdokumentation, besiktningsprotokoll och samtliga immateriella rättigheter som är ett resultat av IHPs arbete tillhör IHP.

11. SEKRETESS
Kunden får inte till annan lämna eller avslöja data, information eller kunskap om IHPs tjänster, produkter eller komponenter. Det samma gäller teknisk information, datablad, ritningar, offerter, besiktningsprotokoll och utredningsdokumentation som IHP låtit Kunden ta del av.

Sekretessbrott från Kundens sida berättigar IHP till vite om tio (10) procent av värdet på sådan(a) order med vilken/vilka sekretessbrottet kan hänföras dock minst 10 000 SEK.

12. ANSVARSFRIHET
IHP ansvarar ej för leveransförseningar eller annan försening av uppdrag som ligger utanför IHPs kontroll.

13. TVIST
Tvist mellan Kunden och IHP ska avgöras av Göteborgs tingsrätt varvid svensk rätt skall tillämpas.

IHP FL 2021-02-04 R4 SV

Ladda ner som PDF

Skicka förfrågan
Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats för att ge dig bästa möjliga upplevelse och för att analysera vår trafik. Du kan hantera kakor och ställa in huruvida du accepterar kakor i din webbläsare. Välkommen till IHP!

Tack!

Vi hör av oss inom kort